Novinky kolem insolvencí a exekucí

28.04.2020

Zásadní změny v exekucích a insolvencích. Účinnost okamžitá. 

Exekuce a nepostižitelný daňový bonus

Nově již není možné postihnout daňový bonus přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 občanského soudního řádu. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví. Pokud tedy byl daňový bonus již vydán exekutorovi, není nárok na jeho vrácení. Po účinnosti zákona se vztahuje na všechna exekuční řízení, a ne pouze na nově vydané příkazy, upřesnila pro server Podnikatel.cz Martina Malá z FABIAN & PARTNERS, advokátní kanceláře.

Zajímalo nás, jak se změna projeví v insolvenčních srážkách. Podle oslovené právničky má insolvenční zákon zvláštní režim a v tomto případě se nepostupuje dle občanského soudního řádu, ale dle § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Daňový bonus je tedy nadále považován za mimořádný příjem a je nutné jej do insolvenčního řízení vyplatit. Dle mého názoru je však možné, že by povinnost vydat mimořádný příjem mohl jednorázově zrušit soud na žádost dlužníka, která by musela být samozřejmě řádně odůvodněna. 

Odstupné

Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen "doba poskytování odstupného"), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

V praxi se však již nějakou dobu postupovalo uvedeným způsobem. A to na základě soudního rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně (sp. zn. 21 Cdo 853/2016). Znamená to, že základní nepostižitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Jestliže bude zaměstnanci ze zákona poskytnuto odstupné například ve výši trojnásobku průměrného výdělku k poslední mzdě, bude nezabavitelná částka započítána celkem čtyřikrát, tedy na mzdu a na každý měsíc, za který náleží odstupné. O zmíněném soudním rozhodnutí a postupu srážek ze mzdy z odstupného více v článku: Na celé odstupné již exekutor dlužníkům nesáhne 

Obstavený bankovní účet

Exekuce z účtů u peněžních ústavů nese název "Přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu". Občanský soudní řád stanoví, že výkon rozhodnutí lze nařídit ohledně běžných, vkladových či jiných účtů vedených v jakékoli měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak. Povinný právo na vyplacení určité částky dle aktuální výše životního minima. Jestliže bylo postiženo více účtů povinného u jednoho peněžního ústavu, lze tuto částku vyplatit jen z jednoho účtu. Výplatu těchto peněz oznámí peněžní ústav soudu (exekutorovi). Tato jednorázová výplata se nyní zvyšuje z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7 720 na 15 440 korun. 

Přednostní započítávání plateb na jistinu

Další z vybraných změn má dlužníkům usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých nejsou schopni splatit dluh, jelikož příslušenství neustále narůstá. V souvislosti s "koronavirovou" situací se očekává zvýšení zadluženosti lidí, například v důsledku půjček, které si sjednali kvůli výpadku v příjmech. Mění se pořadí započítávání jistiny a příslušenství (např. úroku). Nejprve se bude plnit na jistinu, pak teprve poté na příslušenství.

Změny v oddlužení

Zmírní se podmínky pro oddlužení. A to i v případě takzvaných starších insolvencí. Pokud úpadce, na kterého se vztahuje znění zákona do 31. 5. 2019, nebude schopen splatit alespoň 30 % a prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, a přesto se díky současné situaci dosažení limitu nepodařilo, může být oddlužen. Situace dlužníků ve "starých oddluženích" se tím značně posiluje a dostává se jim ujištění, že pokud se jim nepodaří splatit 30 % pohledávek právě z důvodu ekonomických důsledků nemoci COVID19, nebude to znamenat ztrátu možnosti se oddlužit.

Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, tj. po 1. 6. 2019, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat o přerušení procesu. Podle § 412b insolvenčního zákona může insolvenční soud po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Učiní tak z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně.

Zdroj: Podnikatel.cz