Zaplatili jste již daň z nabytí nemovitých věcí?

06.10.2020

Zaplatili jste v uplynulých měsících daň z nabytí nemovitých věcí? Vznikl vám přeplatek, který můžete získat zpět, ale musíte si o vrácení si zažádat.

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., dochází od 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Poplatníci, kteří v těchto případech daň uhradili, a zrušením daně jim vznikne vratitelný přeplatek, mohou prostřednictvím žádosti požádat správce daně o vrácení vzniklého přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí.


Žádost se podává u místně příslušného správce daně, tj. tam, kde poplatník podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Žádost může být doručena na adresu správce daně vlastnoručně podepsaným dopisem předaným k poštovní přepravě, případně doručeným do podatelny příslušného správce daně.

Obecně musí být žádost podána v souladu s § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů tj. písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Na vrácení má finanční úřad 30 dní

Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku. Přeplatek je možné vrátit pouze v případě, že u vás správce daně neeviduje nedoplatek. V případě, že jej máte, se přeplatek nebo jeho část použije na jeho úhradu. Pokud bylo zároveň podáno daňové přiznání, správce daně řízení v dané věci zastaví.