DOKUMENTY

Vyjádření GASNET

PODROBNÝ POSTUP PRO ZJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI ODEBÍRÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

1. Krok

Před tím než začnete zjišťovat možnosti připojení k naší distribuční soustavě, doporučujeme Vám nejprve ověřit vedení plynárenských sítí na Vašem pozemku, pokud jste tak již neučinili. K tomuto účelu je potřeba podat Žádost o vydání stanoviska k existenci sítí.

Žádost, prosím, podejte elektronicky na webových stránkách distributora zde: https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/. (Odesláno a čeká se na stanovisko)

Při podání žádosti (v kroku číslo 2) je třeba zvolit tzv. "Důvod žádosti":

V případě, že zvolíte jako důvod "EXISTENCE SÍTÍ/PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA", dovolujeme si Vás informovat, že stanovisko vydané s tímto důvodem slouží pouze jako informace o existenci PZ v zájmovém území a NELZE jej použít pro jednání s orgány státní správy a samosprávy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. (např. pro územní řízení, stavební řízení, atd.).

V případě, že zvolíte jako důvod "POVOLENÍ STAVBY-ÚZEMNÍ/STAVEBNÍ REŽIM", je třeba k žádosti připojit projektovou dokumentaci (situaci Vaší stavby) se zákresem plynárenských zařízení. Pokud bude projektová dokumentace splňovat podmínky pro umístění stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek obdržíte stanovisko, které LZE použít pro jednání s orgány státní správy a samosprávy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Do 30 dnů, od přijetí žádosti naší společností, obdržíte Vyjádření k existenci plynárenských sítí.

2. Krok

Pro stanovení možnosti připojení na zemní plyn je třeba vyplnit "Žádost o připojení k distribuční soustavě" s potřebnými přílohami (projektovou dokumentací a katastrální mapou se zákresem širších vztahů a vyznačením předpokládaného místa spotřeby).

Žádost o připojení k distribuční soustavě včetně příloh je možné odevzdat v kterémkoliv Zákaznickém centru (www.ipobocky.cz), nebo vyplnit on-line na webových stránkách distributora https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-pripojeni-k-DS/, kde se přílohy nepřikládají, následně po odeslání elektronické žádosti budete kontaktováni v co nejkratším možném termínu příslušným technikem, a to za účelem doložení potřebných dokumentů.

Lhůta ke stanovení podmínek připojení k distribuční soustavě je 30 dní (dle stavebního zákona č. 183/2006).

V případě kladného vyjádření k žádosti, jsou stanoveny podmínky připojení k distribuční soustavě (způsob napojení, měření atd.) do "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě", která bude obsahovat:

- technické podmínky připojení k distribuční soustavě (tj. místo připojení, rozsah budovaného plynárenského zařízení, umístění hlavního uzávěru plynu)

- údaje o předpokládané dodávce zemního plynu, požadované kapacitě a skladbě plynových spotřebičů

- předpokládaný termín připojení a zahájení dodávky zemního plynu

- stanovení měřícího zařízení včetně jeho umístění a další náležitost